Nieuw Zorgen

Wat is Nieuw Zorgen?
Nieuw Zorgen is een verzamelbegrip voor de concepten en ervaringen om anders te denken over zorg en (ver)zorgen. Waarbij meer aandacht is voor de menselijke maat, voor zingeving en legitimering. Zorg en zorgorganisaties veranderen onder invloed van economische en maatschappelijke omstandigheden.  Nieuw zorgen wil tegenwicht bieden tegen het doorgeschoten markt- en maakbaarheidsdenken. 

Nieuw Zorgen omvat twee ontwikkelingen; Het is enerzijds de paradigma verschuiving van 'zorg verlenen' naar 'een zorgzame betrekking aangaan' en het wil de principes van Nieuw Organiseren zijn weg laten vinden in de zorg. 


Visie en principes Nieuw Organiseren in de Zorg

Principes die veel terugkomen bij Nieuw Organiseren zijn:
·      Organiseer vanuit een inspirerende missie of doelstelling gebaseerd op de waarde/betekenis voor de cliënten.
·      Meer autonomie (discretionaire ruimte) en verantwoordelijkheid voor medewerkers en teams.
·      Een zorgorganisatie is zo goed als de kwaliteit van de relaties. 
·      Samenwerking tussen mensen is van groot belang voor het verbeteren van prestaties. Daarnaast stimuleert dit kennisontwikkeling en leren.


Anders doen. Van visie naar actie
Anders denken is niet voldoende. Gedrag is de ontbrekende schakel tussen een visie op beter organiseren en resultaat. Het helpt als leidinggevenden het voorbeeld geven en het gewenst gedrag aanmoedigen in hun team. Ook aanpassingen in de manier van leidinggeven zijn vaak gewenst. Kort gezegd: minder focus op control en meer delegeren. Medewerkers aanspreken op resultaten enerzijds en stimuleren, coachen en ruimte geven anderzijds. 


Kenmerken van Nieuw Organiseren in de Zorg

·      Organiseer rondom ‘zelforganisatie’. Geef medewerkers en teams veel professionele ruimte.
·       De koppeling van uitvoering en beleid in functies. Wie denkt, die doet ook (en vice versa).
·      Zorg voor regelmogelijkheden op de werkvloer. Delegeer waar mogelijk en beleg verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie. Doe een beroep op de zelfstandigheid en het praktische wijs zijn van medewerkers.
·      Werk met integraal verantwoordelijke teams. Dit zijn zelfstandige onderdelen (klein binnen groot) die zelf verantwoordelijk zijn voor de totale zorg. Met deze vorm van decentralisatie keert ook de menselijke maat terug in organisaties.
·      Bij een duidelijker teamverantwoordelijkheid worden teams en de teamleden aanspreekbaar voor hun resultaten.
·      Wat goede zorg is vanuit het perspectief van de cliënt is leidend en bepaalt de verdere inrichting van de organisatie. Alle andere processen zijn ondersteunend aan het zorgproces.
·      Maak intensief gebruik van (sociale) netwerken. Door constante uitwisseling van informatie vervagen de begrippen ‘binnen’ en ‘buiten’. 
·      Nieuw zorgen zit vaak in allerlei ‘kleinigheden’.
·      De sturing vanuit de leiding is op bovenstaande punten gericht. Men weet wat er op de werkvloer leeft en men verschaft een duidelijk kader om resultaat/kwaliteitsgericht te kunnen werken. Waar nodig is er gerichte ondersteuning.